Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO, MOKINIŲ IŠVYKIMO IŠ GIMNAZIJOS

TVARKOS APRAŠAS

1. Mokiniai priimami mokytis į gimnaziją vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pagal teritorinį paskirstymą. Asmuo, pageidaujantis mokytis, gimnazijos direktoriui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

2.Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 (Žin., 2005, Nr. 131-4747), gali būti priimamas vienais metais anksčiau.

3. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu gimnazija, patikrinusi vaiko pasiekimus, nustato jų atitiktį pirmosios klasės mokiniui gimnazijoje numatytiems mokymosi pasiekimams.

4. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje gimnazijoje). Mokinys, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą gimnazijoje, gimnazijos direktoriui teikia tik prašymą (už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą) (mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumento teikti nereikia).

5. Asmuo pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą.

6. Asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, baigęs

individualizuotą arba pritaikytą pradinio ugdymo programą priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą arba pritaikytą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

7. Asmuo pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas pateikęs

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pagrindinį išsilavinimą liudijantį

dokumentą.

8. Asmuo, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto

sutrikimo, baigęs pagrindinio ugdymo individualizuotą programą priimamas mokytis pagal

socialinių įgūdžių ugdymo programą, pateikęs pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą

arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.

9. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), priimamas mokytis bendra tvarka. Jo mokymosi laikotarpio pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą rezultatai pripažįstami ir įskaitomi gimnazijoje.

10. Asmuo, baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą ir neturintis mokymosi

pasiekimų įteisinimo dokumento, priimamas mokytis, kai gimnazija nustato jo mokymosi

pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio

ugdymo bendrosiose programose.

11. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

12. Mokymo sutartis sudaroma naujai atvykusio mokytis asmens ar mokinio,

pradedančio mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, mokymosi pagal tą

ugdymo programą laikotarpiui. Mokymo sutartis laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis arba mokytis pagal tarptautinę mokinių mobilumo (judumo), mainų programą nenutraukiama.

13. Mokymo sutartį pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

14. Mokymo sutartis registruojama mokinių registre. Vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka gimnazijoje. Mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos apie mokymosi pasiekimus gimnazijoje ir kita su mokinio ugdymu susijusi informacija kaupiama gimnazijoje. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo dokumentai lieka gimnazijoje. Pagal mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu susijusių dokumentų, esančių ankstesnėje gimnazijoje, kopijos.

15. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, nurodoma pirmoji mokinio mokymosi diena. Iš mokinių registre sukauptų duomenų: mokinio vardas ir pavardė; asmens kodas; atvykimo data (pirmoji mokinio mokymosi diena); namų adresas; klasė, į kurią mokinys atvyko; klasė, kurioje mokinys mokosi; klasė, iš kurios mokinys išvyko; įsakymo apie išvykimą data ir numeris; gimnazija, į kurią mokinys išvyko mokytis, automatiniu būdu formuojamas, o pasibaigus mokslo metams išspausdinamas ir sudaromas „Mokinių abėcėlinis žurnalas“.

16. Išvykstančiųjų iš gimnazijos mokinių tėvai (globėjai) pateikia prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų.

17. Mokinys iki išvykdamas iš gimnazijos pateikia direktoriui atsiskaitymo lapą (Priedas Nr.1).

18. Pažymėjimas apie mokinio mokymosi rezultatus išsiunčiamas į mokyklą, į kurią išvyksta mokytis.

19. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už mokinių registro tvarkymą

pateikia duomenis apie išvykusius ir atvykusius mokinius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui bei finansų skyriui.

20. Gautus ir užregistruotus priėmimo į gimnaziją prašymus, įvertina direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir pasiūlo, į kurią klasę rekomenduojama nukreipti mokinį (pagal mokinių skaičių, užsienio kalbas, tėvų pageidavimus ir kt.).

21. Sprendimą apie priėmimą ir paskyrimą į klasę priima gimnazijos direktorius. Paskyrimas į atitinkamą klasę įforminamas direktoriaus įsakymu.

22. Pirmos klasės komplektuojamos:

22.1. vaikus į pirmas klases paskirsto gimnazijos direktorius ir būsimos pirmų klasių mokytojos;

22.2. klasės komplektuojamos atsižvelgiant į bendrą būsimų pirmokų skaičių;

22.3. sudaromos klasės, kuriose būtų panašus skaičius: berniukų ir mergaičių, vaikų iš socialinės rizikos šeimų, priešmokyklinę grupę lankiusiųjų vaikų (atsižvelgti į priešmokyklinio ugdymo pedagogų rekomendacijas), ruoštų gimnazijai namuose vaikų ir vaikų, gyvenančių kaime.

23. Tėvai iki gegužės mėn. teikia prašymus dėl vaikų priėmimo į pirmą klasę.

______________________________________________________________________________

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai