Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Karjeros specialistė

Logopedės veikla

Specialiosios pedagogės veikla

Socialinės pedagogės veikla

Psichologinė pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Mokytojo padėjėjas

 

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 

Funkcijos:

1. Remdamasi Gimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę.

2. Rūpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų.

3. Organizuoja Gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Gimnazijoje dirbantiems mokytojams.

4. Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

5. Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si), ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų.

6. Organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;

7. Kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą.

8. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.

9. Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą.

10. Įvykus krizei Gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

11. Bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

           12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

             

KOMISIJOS SUDĖTIS 

Pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Edita Vaitkevičiūtė, lietuvių k. vyr. mokytoja;

Nariai: Vilma Blažaitienė, logopedė metodininkė;

            Jurgita Balevičiūtė, specialioji pedagogė;

            Jūratė Matulevičienė, socialinė pedagogė metodininkė;

            Ona Janulevičienė, socialinė pedagogė;

            Dalia Baležentienė, visuomenės sveikatos specialistė;

            Kristina Cibulskė, psichologė

            Lijana Prapiestienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

            Dalia Kuzmickienė, tėvų atstovė.

  KARJEROS SPECIALISTĖ

 Irma Kunsevičienė, karjeros specialiste

Kontaktai:

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. +370 61595869

Darbo laikas ir vieta:
antradienis       8.00 – 13.00 val. (5 kabinetas/esant reikalui 38 (IT) kabinetas/biblioteka); 
ketvirtadienis 11.00 – 15.00 val. (5 kabinetas/biblioteka). 

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

 

 Uždaviniai:

skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;

ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;

skatinti mokinių gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

išugdyti mokinių gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

 

Pagrindinės karjeros specialisto funkcijos:
Teikti įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas;

 Kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais;

Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai gimnazijos bendruomenei;

Supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

Supažindinti mokinius su informacija apie studijų galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis;

Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

 

 

LOGOPEDINĖ PAGALBA

Vilma Blažaitienė, logopedė metodininkė

Logopedo veiklos paskirtis - rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija bei prevencija.

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS 

Vertinimas, problemos nustatymas

-          įvertina kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina tartį, kalbos išsivystymą, rašymo ir skaitymo gebėjimus);

-          nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius.

 

Darbas su mokiniais, turinčiais  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų

-          vertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus; 

-          sudaro kalbėjimo ir kalbos ugdymo programas;

-          šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;

-          veda individualias, pogrupines, grupines pratybas;

-          pratybų metu taiko specialius darbo būdus bei metodus kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, skaitymo bei rašymo sunkumams įveikti.

 

Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas, švietimas

-          konsultuoja pedagogus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos teikimo klausimais;

-          padeda pedagogams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;

-          padeda pedagogams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;

-          šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais mokinių kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

 

Kitos darbo kryptys

-          dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe.

-          bendradarbiauja su pagalbos mokiniui komandos nariais, gimnazijos administracija, Lazdijų švietimo centro specialistais, kitų institucijų atstovais;

-          nuolat naudoja inovatyvius mokymo metodus;

-          tobulina bei gilina žinias dalyvaujant seminaruose, konferencijose ir kt.;

-          taiko logopedijos naujoves darbe;

-          tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Logopedo darbo grafikas

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS 

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS 

PENKTADIENIS

7.00 - 11.30 Metodinė bei kita veikla, SUP vertinimas, logopedinės pratybos ikimokyklinio ugdymo sk.

 

16.30 – 18.30 Metodinė bei kita veikla ikimokyklinio ugdymo sk.

7.15 – 9.00 Metodinė bei kita veikla ikimokyklinio ugdymo sk.

9.00 - 11.30 Logopedinės pratybos ikimokyklinio ugdymo sk.

7.15 – 9.00 Metodinė bei kita veikla ikimokyklinio ugdymo sk.

9.00 - 11.30 Logopedinės pratybos ikimokyklinio ugdymo sk. 

14.30 – 17.30 SUP vertinimas, logopedinės pratybos

-

-

12.00 - 12.30 Konsultacijos, metodinė veikla

12.30 – 15.00

Logopedinės pratybos

15.00 – 16.30 Metodinė bei kita veikla

 

12.00 - 12.30 Konsultacijos, metodinė veikla

12.30 – 14.30 Logopedinės pratybos

12.00 - 12.30 Konsultacijos, metodinė veikla

12.30 – 14.30 Logopedinės pratybos

7.30 - 9.00 Metodinė bei kita
veikla

12.00 - 12.30 Konsultacijos, metodinė veikla

12.30 – 16.00 Logopedinės pratybos

16.00 – 19.30 Metodinė bei kita veikla

 

 

 

 

7.35 - 8.30  Metodinė bei kita
veikla

12.00 - 12.30 Konsultacijos, metodinė veikla

12.00 - 12.30 Konsultacijos, metodinė veikla

12.30 – 16.00 Logopedinės pratybos

16.00 – 19.00 Metodinė bei kita veikla

 Specialiojo pedagogo darbo grafikas 

ANTRADIENIS 

KETVIRTADIENIS 

PENKTADIENIS

14.30 – 18.00 Metodinė bei kita veikla

9.00 - 11.30  

Specialiosios pratybos  (ikimokyklinio ugdymo sk.)

 

8.30 - 11.30  

SUP vertinimas, specialiosios pratybos  (ikimokyklinio ugdymo sk.)

    Kontaktai:

5 kab., tel.nr. 8 612 16968, el.paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

 Jurgita Balevičiūtė, specialioji pedagogė

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis  – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi veiksmingumą.

 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 

atlieka vaikų (mokinių) turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų VGK komisijos pirmininkui dėl specialiojo ugdymo skyrimo šiems vaikams ŠMM nustatyta tvarka;

 veda pratybas mokiniams, jų metu padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas;

 konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) nuotoliniu būdu, vaikų (mokinių) ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymo būdų, metodų, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo;

 organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje;

   formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės  teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

 

Kitos darbo kryptys: 

dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

ruošia straipsnius rajoninėje spaudoje specialiojo ugdymo temomis bei ruošia metodines priemones;

su mokiniais dalyvauja konkursuose, viktorinose;

dalyvauja rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų bei Lietuvos specialiųjų pedagogų ir logopedų veiklose.

 

   Jeigu  nerimą kelia vaiko (mokinio) mokymosi nesėkmės („užmiršta“, kas užduota, nuolat pamiršta ką nors atsinešti, pameta daiktus,  sunku nusiteikti darbui, planuoti veiksmus, turi sunkumų mokantis ypač tuos dalykus, kurie reikalauja dėmesio, atminties, turi sunkumų skaitant, nerūpestingai  rašo, keičia raides, o aplinkiniai nepatenkinti vaiko elgesiu),  nekaltinkite vaiko, nepalikite jo vieno su savo problema,  skubėkite pažinti vaiko bėdą,  kreipkitės į gimnazijoje dirbančius specialistus, kurie visuomet  pasirengę JUMS padėti! 

 

 Specialioji pedagogė Jurgita Balevičiūtė

Telefonas: 8 620 22542

El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


  PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 Psichologė Kristina Cibulskė, Vilniaus universiteto pedagoginės psichologijos magistrė

Darbo vieta - 14 kabinetas
El.p. kristina.cibulske@veisiejugimnazija.lt, tel. nr. 8612 75732, žinutės www.manodienynas.lt 

Darbo dienos

Kontaktinės valandos
(tiesioginiai ryšiai su pagalbos gavėjais – mokinių, tėvų, mokytojų psichologinis konsultavimas, švietimas, tyrimų atlikimas)

Nekontaktinės valandos (duomenų, informacijos tvarkymas, dokumentų rengimas, psichologų būrelio veikla, intervizijos, supervizijos, pasiruošimas konsultacijoms, renginiams, kvalifikacijos tobulinimas)

Pietų pertrauka

Pirmadienis - ketvirtadienis

9.00 – 12.00 (3 val.)
12.30 – 14.30
(2 val.)

8.00 – 9.00 (1 val.)
14.30 – 17.30 (3 val.)

12.00 – 12.30

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei.

Veiklos kryptys: 

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas; 
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; 
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama,

 

jei:

 • kyla mokymosi sunkumų,
 • bendravimo problemų su tėvais, mokytojais, bendraamžiais,
 • įvairių kitų problemų, kurių viena(s) nepajėgi išspręsti;
 • jautiesi vieniša(s), nesuprasta(s);


kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi pats;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

 
 

 Kas gali kreiptis?

Visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai. 

Kaip teikiama pagalba?

 • Iš anksto susitariate dėl tinkamo susitikimų laiko. 
 • Lankotės sutartu laiku, o jei negalite atvykti – pranešate vienas kitam.
 • Konsultacijos trukmė – 45-50 min (pradinukams gali būti sutrumpinta).

Tai svarbu:

 • Mokyklos psichologas - ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus. 
 • Psichologas garantuoja klientų duomenų ir informacijos konfidencialumą (išskyrus atvejus, kai kyla rimtas pavojus kliento arba kito žmogaus gyvybei), o informaciją apie klientą teikia korektiškai, prieš tai pasitaręs su klientu.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ji jums priimtina.
 • Pagal vieną psichologą nespręskite apie visus ir bandykite kreiptis į kitą specialistą.

 


 SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Socialinė pedagogė Jūratė Matulevičienė

Telefonas: +370 687 05079

el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Taipogi galima susisiekti elektroniniame dienyne ,,Mano dienynas“

Gimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas, uždaviniai, gavėjai

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir mokymąsi, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

 • Padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis gimnazijoje, kitose institucijose, jų gyvenimo ir mokymosi aplinkoje, tapti visuomeniniu žmogumi, asmenybe;
 • Išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti;
 • Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniams pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;
 • Sugrąžinti į gimnaziją jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę.

Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai yra mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas

Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai.

Socialinio pedagogo darbo grafikas

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Savaitės diena

Darbo laikas

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00 – 14.00

14.00 –16.00

Antradienis

8.00 – 13.30

13.30 –16.00

Trečiadienis

8.00 – 14.00

14.00 –16.00

Ketvirtadienis

8.00 – 13.30

13.30 –15.30

Penktadienis

8.00 – 13.30

13.30 –15.00

Pietų pertrauka

12.00-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Baležentienė

 

Darbo laikas:

Pirmadienį 8.00-16.06
Antradienį 8.00-16.06
Trečiadienį 8,00-16.06
Ketvirtadienį 8.00-16.06
Penktadienį 8.00-16.06
Pietų pertrauka 12.00-12.30


el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tel.nr 8 61430543

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas  (*.pdf)>>>


MOKYTOJO PADĖJĖJAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO FUNKCIJOS:

 

1. Padeda mokiniui (mokinių grupei):
1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), gimnazijoje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, renginių ir išvykų metu;
1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
1.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

1.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

1.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

1.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

1.3.5. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

2. Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:
2.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į gimnaziją ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš gimnazijos;
2.2. judėti po gimnaziją, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

3. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

4. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.


MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ DARBO GRAFIKAI 2022/2023M.M.
II PUSMETIS

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

 

 

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai