Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 25 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1514226

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

                                                                                           PATVIRTINTA                             

                                                                           Lazdijų r.Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos

                                                                                           direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d.

                                                                                           įsakymu Nr.VSGGV1-125

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ  VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos darbuotojų veiksmų eigos įtarus mokinį vartojus alkoholį ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atitinkamą priemonių vykdymą Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje (toliau – Mokykla).

2. Mokyklos darbuotojams įtarus mokinį vartojus alkoholį ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas numatytą veiksmų planą vykdo Mokykla ir (ar) Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) bendradarbiavimo principu.

3. Mokyklos vadovas su šiuo Aprašu elektroninėmis priemonėmis supažindina klasės auklėtojus, socialinį pedagogą ir kitus su Aprašo vykdymu susijusius darbuotojus.

4. Mokinių kontrolę įtarus mokinį vartojus alkoholį ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas vykdoma vadovaujantis teisės aktais: Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-966/V-672, Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymu ir šiuo Aprašu.

5.    Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio prevencinių alkoholio ir (ar) kitų psichiką veikiančių medžiagų konsultaciją mokyklose, kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios įrašytos į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.5 ,,Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo“.

6.2. Etilo alkoholis (toliau - alkoholis) - narkotinio veikimo medžiaga, galinti lemti pripratimą ir priklausomybę nuo jos.

6.3. Apsvaigimas - asmens psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia pavartotos psichiką veikiančios medžiagos (narkotinės priemonės, psichotropinės ir kitos svaigiosios medžiagos).

6.4. Apsinuodijimas - iš išorės į organizmą patekusių nuodų sukelta patologinė būklė, kurios metu išryškėja tam tikri sveikatos sutrikimai (bendras silpnumas, galvos svaigimas, pykinimas ar vėmimas).

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ EIGA ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS

 

7. Mokyklos darbuotojai, įtarę, kad jų Mokyklą lankantis vaikas Mokyklos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai mokinio klasės auklėtoją ir Mokyklos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos specialistą jam esant mokykloje (jo darbo valandomis), vykdantį sveikatos priežiūrą Mokykloje.

8. Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys, esant šio Aprašo 7 punkte nurodytoms aplinkybėms:

8.1. nedelsdami informuoja Mokinio tėvus ar globėjus apie įtarimą, kad jis vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;

8.2. informuoja Mokinio tėvus ar globėjus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas, kuriose galima nustatyti apsvaigimą nuo alkoholio ir (ar) kitų psichiką veikiančių  medžiagų;

8.3. informuoja Mokinį, Mokinio tėvus ar globėjus apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.

9. Mokyklos darbuotojai, įtarę, kad jų Mokyklą lankantis Mokinys Mokyklos teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

9.1. suteikia Mokiniui pirmąją pagalbą;

9.2. nedelsdami organizuoja Mokinio pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;

9.3. nedelsdami informuoja apie tai Mokyklos vadovą  ir jo įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą jam esant mokykloje (jo darbo valandomis), vykdantį sveikatos priežiūrą Mokykloje.

10. Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys apie įtarimą, kad Mokinys yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai Mokinio tėvus ar globėjus žodžiu ir (ar) raštu.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.     Visuomenės sveikatos specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Lazdijų r. visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

18.     Mokyklos vadovas užtikrina, kad būtų įgyvendinama narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta Mokiniams, vartojantiems narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, teikiama pagalba Mokiniams, vartojantiems šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas su Mokinio teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis.

19.     Mokyklos vadovas supažindina darbuotojus su šio Aprašo nuostatomis elektroninėmis priemonėmis.

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105