Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 39 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1514360

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

PATVIRTINTA   

                                                                           Lazdijų r.Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos

                                                                                           direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d.

                                                                                           įsakymu Nr. VSGGV1-125

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktinių priemonių vykdymą Lazdijų r.Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje (toliau – Mokykla).

2. Asmens higienos ir užkrečiamųjų ligų profilaktines priemones vykdo Mokykla ir Lazdijų  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) bendradarbiavimo principu.

3. Mokykla atsakinga už reikalingų sąlygų sudarymą, t. y. patalpos, kurioje bus vykdoma apžiūra dėl asmens higienos, parūpinimą, pedagogų informavimą. Biuras atsakingas už savalaikį patikros vykdymą.

4. Mokinių apžiūra dėl asmens higienos  Mokykloje organizuojama vadovaujantis teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsniais, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-966/V-672, Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymu ir šiuo Aprašu.

5.    Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio mokinių apžiūrą dėl asmens higienos Švietimo įstaigoje, kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Asmens higiena – atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, drabužių, avalynės priežiūrą, buitines bei aplinkos sąlygas ir nustato normas bei taisykles, atitinkančias asmens amžiaus anatomines-fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti higieninio elgesio įpročius.

6.2. Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė utėlė, parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, prazituojanti žmogaus drabužiuose. Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos priklijuoja prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai šliaužioja.

6.3. Niežai – odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Užsikrečia žmogus nuo žmogaus glaudaus kontakto metu bei naudodamasis sergančiojo asmeninėmis kūno priežiūros priemonėmis. Ligai būdingas intensyvus niežėjimas.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS EIGA

 

7. Apžiūra dėl asmens higienos atliekama, turint išankstinį tėvų sutikimą, leidžiantį atlikti vaiko apžiūrą dėl jo asmens higienos, pedikuliozės ir niežų, kuris yra įrašytas  į mokymo sutartis su tėvais arba esant invididualiam tėvų (globėjų) sutikimu pagal šio Aprašo priedą Nr. 1.

8. Patikrinimas dėl užsikrėtimo utėlėmis atliekamas po kiekvienų moksleivių atostogų (rudens, žiemos ir pavasario) arba įtarus epidemiologines reikmes, patikrinimas dėl niežų atliekamas įtarus epidemiologines reikmes. Patikrinimą atlieka visuomenės sveikatos specialistas, dirbantis ugdymo įstaigoje.

9. Apžiūrą dėl moksleivio asmens higienos (panagių, rankų, drabužių, avalynės), išskyrus užkrečiamųjų ligų, tokių kaip pedikuliozė ir niežai, gali vykdyti klasės auklėtojas vienas/arba kartu su visuomenės sveikatos specialistu.

10. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kaip bus atliekama patikra.

11. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje, individualiai apžiūrint kiekvieną moksleivį. Patalpoje turi būti muilo ir vandens. Atliekantis patikrinimą visuomenės sveikatos specialistas turi elgtis korektiškai ir vadovautis rekomendacijomis.

12. Nustačius užsikrėtimo utelėmis atvejį (radus glindų ar utėlių) ar įtarus niežus, visuomenės sveikatos specialistas telefonu informuoja tėvus (globėjus) ir žodžiu informuoja ugdymo mokyklos administraciją.

13.      Pokalbis su mokiniu ir jo tėvais  turi būti konfidencialus, siekiant apsaugoti moksleivį nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. Tėvams (globėjams) suteikiama visa reikiama informacija apie utėles ir jų šalinimo būdus ar apie niežus.

14.     Mokinys, kurio galvos plaukuose rasta utėlių, neturi būti tuoj pat atskiriamas nuo kitų mokinių, jis gali likti mokykloje iki dienos pabaigos.

15.     Informuojama mokyklos administracija ir bendruomenė, apie tai kad ugdymo įstaigoje nustatytas užkrečiamosios ligos atvejis (konkrečiai nenurodant vaiko vardo, pavardės).

16.     Tėvams rekomenduojama patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo, išdalijama reikiama informacinė medžiaga, kurią parengia ir pateikia Lazdijų rajono visuomenės sveikatos biuras.

17.     Po ligos, nustačius pedikuliozę ar niežus, vaikas gali būti priimtas į Mokyklą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą patvirtinančią, kad moksleivis sveikas.

18.      Neigiamai įvertinus moksleivio asmens higieną, t. y. pastebėjus nešvarias ausis, panagės, rankas, drabužius ar pajutus nemalonų kvapą, klasės auklėtojas ir/arba visuomenės sveikatos specialistas vykdo individualų pokalbį su moksleiviu, arba esant būtinybei informuoja apie netinkamą moksleivio higieną, jo tėvus (globėjus) talefonu. 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.     Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

18.      Klasės auklėtojas, vadovaudamasis šiame Apraše numatyta tvarka, pastebėjęs epidemiologines reikmes, vykdo moksleivių apžiūrą dėl asmens higienos individualiai ir/arba kartu su sveikatos priežiūros specialistu jo darbo mokykloje metu.

19.      Visuomenės sveikatos specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

20.     Mokyklos vadovas turi užtikrinti galimybę visuomenės sveikatos specialistui atlikti patikrinimą sutartu laiku, sudarant sąlygas tikrinimą vykdyti konfidencialiai, t. y. atskiroje patalpoje.

21.     Mokyklos vadovas supažindina su šiuo Aprašu visus pedagogus.

22.     Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprašo priedas Nr. 1

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Mokinio vardas, pavardė----------------------------------------------------------------------

 

Tėvo, mamos (globėjų) vardas, pavardė----------------------------------------------------

 

Aš sutinku/ nesutinku (pabraukti), kad mano vaikas būtų reguliariai apžiūrimas dėl asmens higienos.

 

Parašas-----------------------------                                                                Data---------------------

                                                Sutikimas galioja vienerius metus

 

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105