Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 38 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1810655

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

PATVIRTINTA

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus

                                                                                              2017- 10 -06 įsakymu Nr.V1 - 80

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Mokiniai ugdomi pagal direktoriaus patvirtintus pamokų, neformaliojo švietimo bei kitų užsiėmimų tvarkaraščius ar grafikus ir vertinami pagal Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką. Šios taisyklės nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę bei taikomas poveikio priemones.

2. Mokiniai ugdomi pagal direktoriaus patvirtintus pamokų, neformaliojo švietimo bei kitų užsiėmimų tvarkaraščius ar grafikus ir vertinami pagal Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką. Šios taisyklės nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę bei taikomas poveikio priemones.

3. Mokinys turi teisę:

3.1. kalbėti gražia kalba, nevartoti žargonizmų, necenzūrinių žodžių;

3.2. gauti geros kokybės švietimą;

3.3. pasirinkti būrelius, programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;

3.4. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, sveikatos

priežiūros pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

3.5. mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai

saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

3.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;

3.7. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

               3.8. nuolat dalyvauti bent vienoje prevencinėje programoje.

4. Mokiniai į gimnaziją ateina ne vėliau kaip 3 min. prieš pirmą savo pamoką,

užsiėmimą, renginį.

5. Pamokų pradžią ir pabaigą skelbia garsinis signalas. Pirmas garsinis signalas

skamba likus 2 min. iki pamokos pradžios. Nuskambėjus antram garsiniam signalui mokiniai turi būti darbo vietoje ir pasiruošę pamokai. Pamokos pabaigą skelbia skambutis garsinis signalas. Mokinių lankomumo apskaita vykdoma vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtinta Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu.

6. Mokiniai privalo nuolat lankyti pamokas, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti į pamoką ir būti joje iki pabaigos. Išeiti iš pamokos mokinys gali tik gavęs mokytojo leidimą.

7. Mokiniai turi sistemingai sekti mokymosi rezultatus, namų darbų užduotis bei informaciją elektroniniame dienyne ir supažindinti su jais tėvus (globėjus, rūpintojus).

8. Mokiniai viršutinius drabužius (paltus, striukes) palieka spintelėse. Už asmeninius daiktus (telefonus, skėčius, pinigines, raktus ir kt.), sportinę aprangą ar kitą turtą, paliktą spintelėse, sporto salės persirengimo kambariuose ir kitose patalpose, gimnazija neatsako. Gimnazijoje negalima nešioti kepurių, kitų galvos apdangalų, gobtuvų.

9. Kiekvieną dieną mokiniai privalo dėvėti Gimnazijos uniformą su ženkliuku. Penktadieniais mokiniai gali nesilaikyti nustatyto aprangos kodo ir pasirinkti laisvesnio stiliaus aprangą. Sportinė apranga dėvima tik per kūno kultūros pamokas. Aprangos kodas privalomas atstovaujant Gimnazijai įvairiuose renginiuose – konkursuose, olimpiadose ir kt., jei šiems renginiams nėra nustatyta speciali apranga.

10. Pamokų metu dalyvauti gimnazijos ir miesto renginiuose mokiniai gali atsakingam vadovui leidus. Renginio organizatoriai iš anksto (ne vėliau kaip prieš dieną) pateikia dalyvių sąrašą direktoriui. Suderintas dalyvių sąrašas skelbiamas elektroniniame dienyne.  Leidimas dalyvauti renginyje įforminamas direktoriaus įsakymu.

11. Dalyvauti kituose ne Lazdijų rajone vykstančiuose renginiuose iš pamokų gali būti išleidžiami mokiniai, turintys tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

12. Į gimnazijos organizuojamus renginius ir projektus, vykstančius užsienyje, mokiniai išleidžiami direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka. Vykdami į užsienį mokiniai privalo pasitikrinti sveikatą ir turėti tėvų (globėjų, rūpintojų) leidimą (sutikimą).

13. Mokinių, dalyvaujančių miesto arba respublikos renginiuose, organizuojamuose ne gimnazijos iniciatyva, pamokos gali būti pateisinamos pateikus šios institucijos oficialų raštą, suderintą su tėvais (globėjais, rūpintojais).

14. Jeigu mokinys negali atvykti į gimnaziją dėl ligos, šeimyninių aplinkybių, tėvai turi nedelsdami įmanomomis priemonėmis (telefonu, žinute elektroniniame dienyne, elektroniniu paštu)  informuoti klasės auklėtoją (socialinį pedagogą).

15. Mokinys, planuojantis išvykti ilgiau kaip savaitę, iš anksto pateikia tėvų prašymą, su dėstančiais mokytojais aptaria savarankiškas užduotis ir suderina atsiskaitymo laiką.

16. Apie mokinius, susirgusius pamokų metu, informuojamas klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, kuris susisiekia su mokinio tėvais ir suderina išleidimą namo.

17. Dėl ligos ir kitų priežasčių praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti iš karto grįžęs į gimnaziją.

18. Ugdymo proceso, nepamokinių renginių, išvykų, ekskursijų metu mokinys turi laikytis mokinių elgesio, darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Su taisyklėmis nustatyta tvarka supažindina veiklą organizuojantis pedagogas.

19. Gimnazijos patalpose, teritorijoje mokiniai privalo rūpintis švara, laikytis higienos reikalavimų, taupyti elektros energiją, vandenį, sanitarines higienos priemones, elgtis drausmingai ir kultūringai.

20. Gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama naudotis sveikatai pavojingais daiktais, vartoti, platinti, turėti tabako, elektroninių cigarečių ir pildomų talpyklių, alkoholinių ir energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų. Tai draudžiama ir renginiuose, kurie vyksta ne gimnazijoje (išvykose, ekskursijose, diskotekose ir pan.).

21. Mokiniai privalo gerbti gimnazijos bendruomenės narius bei gimnazijos svečius, kitus mokinius. Draudžiama naudoti fizinę ir psichologinę prievartą, tyčiotis, fiziškai ir morališkai priekabiauti prie bet kurio gimnazijos bendruomenės nario, reketuoti, pažeisti kitų saugumą bei orumą.

22. Mokiniai pamokoje privalo laikytis mokytojo nustatytos darbo tvarkos bei turėti reikalingas mokymuisi priemones, stropiai atlikti mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, reaguoti į mokytojo pastabas, elgtis drausmingai. Pamokoje draudžiama trukdyti dirbti kitiems mokiniams, trikdyti pamokos rimtį, vartoti keiksmažodžius ir kitus įžeidžiančius necenzūrinius žodžius, užsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (žaisti, rašinėti raštelius, kalbėtis su draugais, triukšmauti, kramtyti gumą, valgyti ir kt.). Mokytojui staiga pasijutus blogai ir išėjus iš kabineto, mokiniai lieka sėdėti savo vietose iki ateis pavaduojantis asmuo.

23. Pertraukų metu privalo elgtis saugiai Gimnazijos vidaus ir lauko erdvėse, tinkamai reaguoti į budinčių mokytojų ir mokinių pastabas. Visus įrenginius ir priemones privalo naudoti pagal paskirtį, nesukeliant sau ir kitiems pavojaus sveikatai ir gyvybei. Pertraukų metu draudžiama, spardyti sienas, trankyti duris, stumdytis, stovėti laiptinėse, darinėti langus, sėdėti ant palangių, naudotis lauko treniruokliais.

24. Mobilusis telefonas pamokų ir renginių metu naudojamas tik ugdymo tikslais. Ne ugdymo tikslams naudojamą mobilųjį telefoną pamokų ir renginių metu mokinys turi išjungti. Be mokytojo leidimo draudžiama naudotis ausinukais, žaidimų konsolėmis, mobiliaisiais, išmaniaisiais telefonais. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir jį grąžinti tik mokinio tėvams.

25. Mokinys apie gimnazijoje gautas žodines ar drausmines nuobaudas, pastabas dėl mokinių elgesio taisyklių pažeidimų turi informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus).

26. Gimnazijoje mokiniams draudžiama fotografuoti, filmuoti pedagogus, mokinius, kitus gimnazijos bendruomenės narius bei gimnazijos svečius be jų sutikimo, taip pat įrašyti pokalbius, pamokos turinį ir pan.

27. Pamokų ir pertraukų metu draudžiama žaisti pavojų sveikatai ir saugumui keliančius ar azartinius (materialinės naudos siekiančius) žaidimus.

28. Draudžiama gadinti turtą. Mokiniai, pastebėję sugadintą turtą, privalo informuoti mokytoją, klasės auklėtoją ar gimnazijos vadovą. Mokinys, tyčia sugadinęs gimnazijos turtą, privalo už sugadintą inventorių atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Visų popamokinių renginių turinys neturi prieštarauti gimnazijos kultūrai (organizuojama veikla turi būti ugdomojo pobūdžio, skatinant saviraišką, ugdant gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti ir pan.).

30. Kviesti į gimnazijos renginius kitų mokyklų mokinius, svečius galima tik gavus atsakingo už renginį vadovo ir direktoriaus leidimą.

31. Transporto priemonių įvažiavimo į teritoriją ir jų statymo tvarką įsakymu nustato

direktorius. Į gimnazijos vidinį kiemelį įvažiuoti gali tik darbuotojai, o mokinių tik dviratės transporto priemonės.

32. Mokiniai atvykstantys į Gimnaziją automobiliais, privalo laikytis kelių eismo taisyklių, nesukelti avarinių situacijų. Savo automobilius ir kitas transporto priemones privalo statyti tam skirtose vietose. Draudžiama statyti transporto priemones prie kelio ženklų, gimnazijos įėjimo į teritoriją.

33. Poilsio, savarankiško darbo ir žaidimų zonose, bibliotekoje mokiniai laikosi saugaus

elgesio ir tvarkos.

34. Už šiurkštų mokinio ir saugos taisyklių pažeidimą, netinkamą elgesį mokinys gali

būti pašalintas iš pamokos, renginio, jei užtikrinta jo priežiūra ( iškviestas kitas pedagogas ar socialinis pedagogas, kuris prižiūri mokinį). Dėl tolesnių poveikio priemonių tokiam mokiniui taikymo pedagogas gali kreiptis į socialinį pedagogą (vadovą). Už kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą, taikomos poveikio priemonės pagal rekomendacijas netinkamai besielgiantiems mokiniams.

35. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių Taisyklių bei sutarties su gimnazija sąlygų.

36. Netinkamai besielgiančiam mokiniui gimnazija taiko Veisiejų gimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarką, patvirtintą gimnazijos direktoriaus.

II SKYRIUS

MOKINIŲ SKATINIMAS

37. mokiniams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės: pagyrimas, padėka (raštu), atminimo dovanos, ekskursijos, kitos skatinimo formos.

38. Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus: atstovavimą gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne gimnazijos organizuotuose renginiuose; gerą mokymąsi ir elgesį, pamokų lankomumą, aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose; aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje; pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams; gerą budėjimą; pagalbą tvarkant gimnaziją, neleidimą padaryti nusižengimų, drausmės pažeidimų, pažeidėjo sulaikymą; surinkus atitinkamą kiekį teigiamų balų; už kitą veiklą, kuri teigiamai įtakoją gimnazijos įvaizdį, kuriant pozityvų gimnazijos mikroklimatą.

39. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, renginių metu, pasibaigus mokslo metams, klasės valandėlės metu.

40. Skatinamo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą ir surinktų teigiamų balų skaičių.

41. Siūlyti skatinti mokinį gali klasės auklėtojas, mokytojas, administracija, raštu pateikdami direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodo, už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo rūšį siūlo.

42. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu.

III SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONĖS DĖL NETINKAMO ELGESIO

43. Mokiniams, pažeidusiems gimnazijos darbo tvarkos taisykles, taikomos šios poveikio priemonės:

43.1. klasės auklėtojo, mokytojo pastaba (žodžiu, raštu elektroniniame dienyne), įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį;

43.2. svarstymas klasės kolektyve, VGK posėdyje, mokytojų tarybos posėdyje, dalyvaujant tėvams;

43.3. direktoriaus įspėjimas (raštu, įsegant į asmens bylą) už įžūlų netinkamą elgesį, necenzūrinių žodžių vartojimą gimnazijoje ir trukdymą ugdymo procesui;

43.4. už rūkymą gimnazijoje ir jos teritorijoje, rūkalų atsinešimą taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodeksas;

43.5. direktoriaus griežtas papeikimas ir informavimas Lazdijų r. policijos komisariato už alkoholinių gėrimų, kvaišalų vartojimą gimnazijoje, smurtą, patyčias, atvykimą į gimnaziją nuo jų apsvaigus arba atsinešimą į gimnaziją;

43.6. mokiniui neturinčiam 16 metų ir mokymosi motyvacijos, sistemingai pažeidinėjančiam mokinių elgesio taisykles taikoma Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

44. Mokinio nusižengimai įforminami darbo tvarkos taisyklių pažyma. Pažymos registruojamos pas socialinę pedagogę. Jei po pokalbio su socialine pedagoge mokinio elgesys nepasikeičia, informacija perduodama direktoriaus įsakymu sudarytai Vaiko gerovės komisijai, kuri įvertina pažeidimą ir nusprendžia kokį sprendimą priimti.

45. Poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams taikomos pagal Veisiejų gimnazijos patvirtintą tvarką, parengtą vadovaujantis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.

46. Mokiniui piktybiškai sugadinus gimnazijos turtą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir mokymo sutartimi (atlygina padarytą žalą, pakeičia sugadintą daiktą nauju ir kt.).

47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, už rūkymą, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimą gimnazijoje ar jos teritorijoje, už smurtą ar kitą sunkų nusikaltimą, piktybinį mokinio elgesio taisyklių pažeidimą pranešama policijos pareigūnams ir visais atvejais informuojami tėvai (globėjai).

              48. Drausminė nuobauda galioja 1 metus nuo skyrimo dienos.

______________________________________

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai