Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1774337

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

  PATVIRTINTA

                                                                                      Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos  gimnazijos

                                                          direktoriaus 2019 m gegužės 20 d.

                               įsakymu Nr. VSGGV1-125

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pirmos pagalbos organizavimą, teikimą ir atsakomybę Lazdijų r. Veisiejų sigito Gedos gimnazijoje (toliau – Mokykla).

2. Aprašą įgyvendina Mokyklos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis teisės aktais: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsniais, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-886 bei Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-966/V-672.

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio veiklą Švietimo įstaigoje, kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas.

5.2. Mokyklos darbuotojas – Mokykloje dirbantys pedagogai, administracijos bei kiti darbuotojai.

5.3. Teisėti mokinio atstovai – mokinio tėvai, globėjai.

5.4. Pirmoji pagalba – tai paprasti tikslingi veiksmai, naudojant turimas pirmosios pagalbos teikimo priemones ar kitokias priemones bei medžiagas, siekiant išsaugoti nukentėjusiojo gyvybę ar sustabdyti sveikatai žalingus veiksmus.

II SKYRIUS

PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO EIGA

6. Kilus grėsmei gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei  pirmąją pagalbą teikia asmuo, esantis arčiausiai nukentėjusiojo. (Aprašo priedas Nr. 1.)

7. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, iškviečiama greitoji medicininė pagalba. Pagalbą kviečia pagalbą teikiantysis arba šalia jo esantis asmuo.

8. Už kilusią grėsmę gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei teisėtus mokinio atstovus iškviečia klasės auklėtojas, jeigu jo nėra socialinis pedagogas.

9. Informuojamas Mokyklos direktorius. Mokyklos direktorių informuoja pagalbą teikiantysis asmuo arba klasės auklėtojas.

10. Jeigu organizuojant nukentėjusiojo gabenimą į gydymo įstaigą nepavyksta susisiekti su teisėtais mokinio atstovais, pagalbą teikiantysis asmuo privalo palydėti nukentėjusįjį į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks teisėti mokinio atstovai.

11. Kiekvienas Mokyklos darbuotojas turėtų žinoti:

11.1. kurioje Mokyklos vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys;

11.2. kokiu telefonu reiktų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų.

12. Darbo vietoje mokyklos pedagoginiai darbuotojai privalo turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir būti išklausę 8 val. trukmės pirmosios pagalbos kursus.

13. Mokyklos sporto salėje, dirbtuvėse, sveikatos kabinete (jei sveikatos kabinetas neįrengtas – mokyklos vadovo nustatytoje vietoje) ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupėje gerai matomoje vietoje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.

14. Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti lengvai pasiekiami ugdymo metu.

15. Pirmosios pagalbos rinkinius privalo įsigyti ir nuolat papildyti Mokykla pagal pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

17. Mokyklos direktorius privalo paskirti už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą asmenį.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja Lazdijų rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

19. Su pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu turi būti supažindinti už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi pedagoginiai darbuotojai.

                               

 

pirm pagalba

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai