Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 34 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1514360

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

 PATVIRTINTA                         

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. VSGGV1-

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaikų maitinimo, vykdomo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje (toliau – gimnazijos), reikalavimus.

2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai.

3. Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi gimnazijos savininkams, gimnazijos valgyklos darbuotojams, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms.

II skyrius

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽtys

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1.Cukrūs ‒ monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.

4.2. Greitai gendantis maisto produktas – šviežias, atvėsintas arba sušaldytas maisto produktas, kuriam laikyti ir vežti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus vartoti.

4.3. Iš dalies hidrinti (iš dalies sukietinti, iš dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai ‒ skysti augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais.

4.4. Patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas.

4.5. Pridėtiniai cukrūs − gėrimo ar patiekalo gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, gliukozė, gliukozės sirupas, fruktozės sirupas, gliukozės-fruktozės sirupas ir kitų formų monosacharidai ir disacharidai, taip pat cukrūs, esantys įdėtame meduje, sirupuose, vaisių sultyse ir vaisių sulčių koncentratuose.

4.6. Pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) nulemtų, asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo.

4.7. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +68 °C temperatūroje.

4.8. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.

4.9. Šaltas užkandis maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį.

4.10. Valgiaraštis – patiekiamų vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.

4.11. Kitos sąvokos atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakyme Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakyme Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakyme Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl Maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ (toliau ‒ „Rakto skylutė“) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. 288 „Dėl Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimų“ ir Tvarkos aprašo 4 priede išvardytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

III skyrius

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Gimnazijos direktorius atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaikų maitinimui organizuoti.

6. Gimnazijos direktorius (toliau – vadovas) atsako už vaikų maitinimo organizavimą ir Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.

7. Vaikams leidžiama ruošti maistą kartu su pedagogu ir jį vartoti, jei tai numatyta ugdymo programoje.

8. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 852/2004) ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus. Organizuojant maitinimą iš namų atsineštu maistu, maisto tvarkymo vietos įrengiamos ir maistas tvarkomas laikantis bendrųjų higienos reikalavimų: tvarkant maistą švarioje vietoje, švariomis rankomis, švariais įrankiais bei įranga, gerai nuplaunant maisto žaliavas, naudojant tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakyme Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 24:2017) nustatytus geriamojo vandens reikalavimus atitinkantį vandenį.

9. Maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje, kuri išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų.

10. Valgykloje nustatomas 25 proc. antkainis nuo gaminamų maisto patiekalų kainai nuo žaliavų kainos.

11. Gimnazijos valgyklos darbuotojos užtikrina ir atsako už patalpų, higieninę būklę,

apsaugą, gaisrinės saugos reikalavimus ir įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, priežiūrą.

12. Gimnazijos valgyklos darbuotojos privalo vadovautis patvirtintu vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu.

13. Sutartis dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu turi teisę sudaryti Ikimokyklinio ugdymo skyrių lankančių vaikų tėvai, arba vaikai, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas.

14. Sudarant sutartis dėl maisto produktų tiekimo mokykloms (toliau – Maisto produktų tiekimo sutartis), Maisto produktų tiekimo sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių Tvarkos aprašo reikalavimų, tiekimą. Maisto produktų tiekimo sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą“, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maisto produktų tiekėjais. Rekomenduojama sudaryti maisto produktų sąrašą su konkrečiais tiekiamų maisto produktų pavadinimais, maisto produktų sudėtimi, grynuoju kiekiu, apdorojimo būdu (pvz., atšaldytas), kuris pridedamas prie Maisto produktų tiekimo sutarties. Sudarant maisto produktų sutartis rekomenduojama pirmenybę teikti tiekiamoms žaliavoms ir maisto produktams:

14.1. atitinkantiems 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007, dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) kriterijus;

14.2. atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus;

14.3. tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis iš ūkių (ne daugiau kaip vienas tarpininkas tarp ūkio ir maitinimo organizatoriaus);

14.4. atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 3D-524 „Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ nustatytus reikalavimus.

15. Jei vaisiai, daržovės, uogos, bulvės įsigyjami iš fizinių asmenų, jie turi laikytis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 15 d. įsakyme Nr. B1-955 „Dėl Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos išdavimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų ir išduoti Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaraciją (toliau ‒ atitikties deklaracija), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“. Atitikties deklaracijos 3 punkto, jeigu šiame punkte nurodyti maisto produktai nerūšiuojami pagal kokybės klases, pildyti nereikia. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu vaisius, daržoves, uogas ir bulves augina pati mokykla ar socialinės globos namai, tačiau visi vaisiai, uogos, daržovės, bulvės, skirti maistui, turi atitikti kokybės ir saugos reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 852/2004 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakyme Nr. V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2017 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 54:2017).

16. Už Tvarkos aprašo nuostatų laikymąsi atsakingi asmenys: valgyklos darbuotojos, socialinis pedagogas, pavaduotojas ūkio reikalams.

17. Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose vaikams higieniškai maitinti tinkamose patalpose ar vietose laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 15:2005), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ (toliau ‒ HN 26:2006) patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakyme Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 16:2011), ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.

18. Kiekvieną dieną vaikai turi gauti šilto maisto.

19. Maisto patiekimas turi atitikti Tvarkos aprašo 6 priedo reikalavimus.

20. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo.

21. Vaikų maitinimui mokykloje draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; padažai su spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); strimelė, pagauta Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų.

22. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:

22.1 patiekiamas šiltas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną. Šaldytus pusgaminius ar atvėsintą maistą nuo jų pagaminimo patiekti per 24 valandas kaip šiltą maistą leidžiama bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose ir poilsio stovyklose, kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą;

22.2. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas ir įvairus;

22.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams. Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas;

22.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto priedų;

22.5. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių (rekomenduojama sezoninių, šviežių). Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami papildomo maitinimo metu;

22.6. kiekvieną dieną turi būti patiektas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų. Bendrojo ugdymo programos;

22.7. rekomenduojama sriubą tiekti papildomo maitinimo metu;

22.8. daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 patiekalo svorio. Jei vaikai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti maisto, šio papunkčio nuostatos netaikomos;

22.9. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos ją sumalti, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną;

22.10. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, garnyrus ir šaltus užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams), ir atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 7 priedo reikalavimus;

22.11. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamas daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras. Reikalavimas netaikomas patiekalams iš augalinės kilmės maisto produktų;

22.12. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių;

22.13. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 15oC;

22.14. rekomenduojama, atsižvelgiant į sezoniškumą, keisti patiekalus ar jų žaliavas šviežiais (pvz., raugintų kopūstų sriubą į šviežių kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir pan.);

22.15. maistas turi būti patiekiamas estetiškai.

23. Gimnazijose turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.), net jei vaikai nemaitinami. Rekomenduojama sudaryti galimybę vaikams gauti ir karšto virinto geriamojo vandens. Vandeniui atsigerti turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai.

24. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, ištrupėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose draudžiama naudoti vienkartinius įrankius.

25. Gimnazijos valgykloje kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje turi būti skelbiama:

25.1. einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant visus patiekalus ir gėrimus), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose valgiaraščiai skelbiami vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;

25.2. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

25.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose ši informacija skelbiama vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;

25.4. Tvarkos aprašo 25 punkto nuostatos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;

25.5. šaltų užkandžių, jei jie tiekiami, sąrašas ir svoris bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose.

26. Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama vieša prieiga: Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai.

27. Dalyvaujama Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

28. Jei gimnazijoje maitinami suaugę asmenys, jiems neturi būti pateikiami Tvarkos aprašo reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikų maitinimo metu.

29. Gimnazijoje nereklamuojami maisto produktai, išvardyti atitinkamai Tvarkos aprašo 21 punkte.

iV SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS gimnazijos IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE

30. 1–7 metų amžiaus vaikų maitinimo organizavimas:

30.1. vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius;

30.2. atskiri valgiaraščiai sudaromi 1–3 ir 4–7 metų vaikams, jei Ikimokyklinio ugdymo skyriuje sudaromos mišraus amžiaus grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis;

30.3. 80 proc. vaikams patiekiamų patiekalų turi būti tausojantys patiekalai;

30.4. pagal gydytojo raštiškus nurodymus formoje Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo (toliau ‒ Forma Nr. 027-1/a) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas;

30.5. jei pritaikyto maitinimo patiekalų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos iš namų atneštą maistą turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros;

30.6. jei vaiko atstovai pagal įstatymą vaikui įdeda maisto papildomai, įdėtas maistas turi atitikti Tvarkos aprašo 21 punkto reikalavimus.

V SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS gimnazijose, vykdančiose BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

31. Kasdien privaloma organizuoti pietus, kurių metu sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne ankščiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. 1-4 kl. / 35 min., 5-12 kl. / 20 min.

32. Mokiniai maitinami:

32.1. darbo dienomis 8.00 – 14.00 val.;

32.2. po 3 pamokos 1-4 klasių mokiniai (mokiniai maistą įsideda patys ar valgo atsinešta maistą iš namų);

32.3. po 4 pamokos 5-8 klasių mokiniai (mokiniai maistą įsideda patys ar valgo atsinešta maistą iš namų);

32.4. po 5 pamokos 8-12 klasių mokiniai (mokiniai maistą įsideda patys ar valgo atsinešta maistą iš namų).

33. Mokinių maitinimo metu valgykloje savitarnos klausimais pataria ir tvarką prižiūri budintis mokytojas. Mažesniems mokiniams įsidėti patiekalus padeda valgyklos darbuotojas.

34. Visi pietų metu patiekiami patiekalai turi būti nurodyti valgiaraštyje. Pietus vaikai pasirinka iš kelių karštųjų pietų patiekalų ir kelių garnyrų bei daržovių. Maistą įsideda patys ir vadovaujasi ,,Švediško stalo“ taisyklėmis:

34.1. taisyklė: apsidairyti

Švediško stalo rėmuose paruošti keli stalai, ant kurių atskirai patiekiamas asortimentas – sriubos, karštieji patiekalai, desertai ir vaisiai, duonos gaminiai, salotos. Prieš dedant maisto produktus į lėkštę, verta apeiti visus stalus ir apžiūrėti viską, kas yra siūloma. Priešingu atveju gali kilti noras prisidėti į lėkštę visko.

34.2. taisyklė: elgtis mandagiai

Kiekvienas asmuo privalo prie švediško stalo elgtis taip, kad netrukdytų kitiems. Jeigu prie vieno patiekalo susirenka būrys norinčiųjų, geriau prieiti vėliau. Nerimauti, kad pasirinktą gardėsį suvalgys ir jo nebeliks neverta: po penkių minučių aptarnaujantis personalas papildys ištuštėjusias atsargas.

34.3. taisyklė: neskubėti imti indus ir įrankius

Indai yra šalia kiekvieno stalo su patiekalais arba jie gali būti sudėti ant atskiro stalelio. Reikalingi įrankiai sudėti prie kasos. Lėkštė ir įrankiai imami į kairę ranką, dešinė ranka lieka laisva, kad būtų galima laisvai įsidėti geidžiamo maisto (kairiarankiai lėkštę ima dešine ranka, o kaire įsideda maisto).

34.4. taisyklė: neskubėti renkantis maistą

Rekomenduojama prie švediško stalo prieiti kelis kartus. Neverta iš karto į vieną lėkštę susidėti dešimties skirtingų patiekalų, nes priėjimų prie švediško stalo skaičius neribojamas.

Pirma paimamas padėklas, esantis švediško stalo lentynoje, po to prieinama įsipilti sriubos, po to įsidedamas karštas patiekalas, dedamos žalios salotos, į stiklinę įsipilamas vanduo ar sultys. Duona dedama į didžiąją bendrą lėkštę.

34.5. taisyklė:elgtis tvarkingai baigus valgyti

Baigus valgyti, šakutę ir peilį reikia sudėti ant lėkštės lygiagrečiai ir nunešus padėklą su indais padėti ant stalelio ,,Panaudoti padėklai“, o indus sudėti ant panaudotų indų surinkimo langelio-stalelio.

35. Vaikams turi būti sudaryta galimybė laikyti iš namų tą dieną atneštą maistą ir juo maitintis pietų pertraukos metu:

35.1. vaikai atsinešę iš namų maisto dėžutes ir norintys pasiimti pietums, turi kreiptis į gimnazijos budėtoją dėl dėžučių laikymo šaldytuve;

35.2. iš namų atsinešto maisto dėžutės tūri būti paženklintos informacija (vardas, pavardė, klasė);

35.3. iš namų atsineštas maistas laikomas šaldytuve cokoliniame aukšte (tetro menė);

35.4. už atnešto maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal įstatymą o vaikai laikosi atsinešto maisto iš namų taisyklėmis.

36. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į mokykloje besimokančių vaikų amžių. Skiriamos dvi amžiaus grupės (6–10 metų ir 11 metų bei vyresnio amžiaus vaikai). Nesant galimybės sudaryti valgiaraščius abiem amžiaus grupėms, sudaromas vienas valgiaraštis pagal 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų maistinių medžiagų fiziologinius poreikius, išskyrus pradinio ugdymo programas įgyvendinančias įstaigas. Esant poreikiui, vietoje 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų valgiaraščio gali būti sudaromi valgiaraščiai 11‒14 metų ir 15–18 metų vaikams.

37. Pasirinkti pietų metu turi būti patiekiami karštieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų (išskyrus mokyklas, į kurias maistas pristatomas termosuose). Valgiaraščiuose šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“. Jei pietų metu tiekiamas tik vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys ir (ar) patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų.

38. Mokykloje, be pietų, taip pat gali būti:

38.1. šalti užkandžiai (raštišku vaikų atstovų pagal įstatymą pritarimu).;

38.2. mokykloje visi kiti nei pietūs maitinimai organizuojami pagal valgiaraščius.

39. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a), turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.

VIIi SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

40. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“, bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę. Valgiaraščių energinė ir maistinė vertė nuo normų gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus.

41. Mokykloje valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui, poilsio stovyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui.

42. Mokykloje valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g). Gimnazijose, dalyvaujančiose Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, šių programų maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė.

43. Vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus maitinimo valgiaraščiai sudaromi (pasirinktinai):

43.1. pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje adresu www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/rekomenduojami_perspektyviniai_valgiaraščiai;

43.2. pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija raštu suderintus patiekalų receptūrų rinkinius (rinkinyje turi būti pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos suderinimo raštas) ar jų ir Tvarkos aprašo 50.1 papunktyje pateiktų receptūrų kombinacijas;

43.3. savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais;

43.4. pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (Forma Nr. 027-1/a).

44. Valgiaraščiai tvirtinami gimnazijos direktoriaus.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktą vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią dieną, visuomenės sveikatos specialistas apie tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

46. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas Mokykloje saugomas dvejus metus.

_________________


                                      Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, PRIŽIŪRINT MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ GIMNAZIJOSE

1.Raštu informuoti gimnazijos administraciją, darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, apie Formoje Nr. 027-1/a pateiktus raštiškus nurodymus dėl vaiko maitinimo organizavimo per 5 darbo dienas nuo Formos Nr. 027-1/a pateikimo.

2. Prižiūrėti maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams:

2.1. ar vaikų maitinimui netiekiamos draudžiamos tiekti maisto produktų grupės (vertinamas tik vaikams patiekiamas maistas) (Tvarkos aprašo 26 punktas);

2.2. ar nepažeidžiami patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai (Tvarkos aprašo 22.5, 22.6, 22.10, 22.12, 2.13 papunkčiai);

2.3. ar sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (Tvarkos aprašo 23 punktas);

2.4. ar vykdomi Tvarkos aprašo 24, 25, 26, 28, 29 punktų reikalavimai;

2.5. ar pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a) organizuojamas pritaikytas maitinimas (Tvarkos aprašo 34.4 papunktis ir 42 punktas);

2.6. ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje kasdien organizuojami pietūs, kurių metu tiekiamas šiltas maistas ir ar pietūs organizuojami ne ankščiau nei 2,5 ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios;

2.7. ar visi pietų metu patiekiami patiekalai yra nurodyti valgiaraštyje;

2.8. ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje pietų metu tiekiami tausojantis ir augalinės kilmės maisto produktų patiekalai;

2.9. ar bendrojo ugdymo mokykloje visi kiti nei pietūs maitinimai organizuojami pagal valgiaraščius;

2.10. ar valgiaraščiai sudaryti ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui.

____________________


                                Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

                                                              2 priedas

(Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo forma)

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS

Data

Patikrinimo rezultatas

(atitinka / neatitikties aprašymas)

Siūlomas neatitikties taisymas

Neatitikties pašalinimo terminas

(data, val.)

Įvykdyta

(data, val.)

Tikrinusio asmens vardas, pavardė, parašas

_______________


                                       Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

                                                                    3 priedas

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS

1. Dažikliai:

1.1. E 102    tartrazinas;

1.2. E 104    chinolino geltonasis;

1.3. E 110    saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;

1.4. E 120    košenilis, karmino rūgštis, karminas;

1.5. E 122    azorubinas, karmosinas;

1.6. E 123    amarantas;

1.7. E 124    ponso 4R, košenilis raudonasis A;

1.8. E 127    eritrozinas;

1.9. E 129    alura raudonasis AC;

1.10. E 131   patentuotas mėlynasis V;

1.11. E 132   indigotinas, indigokarminas;

1.12. E 133   briliantinis mėlynasis FCF;

1.13. E 142   žaliasis S;

1.14. E 151   briliantinis juodasis BN;

1.15. E 155   rudasis HT;

1.16. E 180   litolrubinas BK.

2. Konservantai ir antioksidantai:

2.1. E 200     sorbo rūgštis;

2.2. E 202     kalio sorbatas;

2.3. E 203     kalcio sorbatas;

2.4. E 210     benzenkarboksirūgštis;

2.5. E 211     natrio benzoatas;

2.6. E 212     kalio benzoatas;

2.7. E 213     kalcio benzoatas;

2.8. E 220‒228  sieros dioksidas ir sulfitai.

3. Saldikliai:

3.1. E 950    acesulfamas K;

3.2. E 951    aspartamas;

3.3. E 952    ciklamatai;

3.4. E 954    sacharinai;

3.5. E 955    sukralozė;

3.6. E 957    taumatinas;

3.7. E 959    neohesperidinas DC;

3.8. E 960     steviolio glikozidai;

3.9. E 961     neotamas;

3.10. E 962   aspartamo-acesulfamo druska;

3.11. E 969     advantamas.

4. Aromato ir skonio stiprikliai:

4.1. E 620    glutamo rūgštis;

4.2. E 621    mononatrio glutamatas;

4.3. E 622    monokalio glutamatas;

4.4. E 623    kalcio glutamatas;

4.5. E 624    monoamonio glutamatas;

4.6. E 625    magnio glutamatas;

4.7. E 626    guanilo rūgštis;

4.8. E 627    dinatrio guanilatas;

4.9. E 628    dikalio guanilatas;

4.10. E 629   kalcio guanilatas;

4.11. E 630   inozino rūgštis;

4.12. E 631   dinatrio inozinatas;

4.13. E 632   dikalio inozinatas;

4.14. E 633   kalcio inozinatas;

4.15. E 634   kalcio5´-ribonukleotidai;

4.16. E 635   dinatrio5´-ribonukleotidai.

__________________


                                      Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

                                                                    4 priedas

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

1. Švieži vaisiai ir daržovės turi atitikti tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartus, nustatytus 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1).

2. Bulvės turi atitikti maistinių bulvių I ar II klasės kokybės reikalavimus, nustatytus Maistinių bulvių kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

3. Mėsos gaminiai turi atitikti Mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.

4. Alyvuogių aliejus turi atitikti 2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL 2012 L 12, p.14) nustatytus standartus.

5. Žuvininkystės produktai turi atitikti sveikumo standartus, išdėstytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29).

6. Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

7. Varškė ir varškės gaminiai turi atitikti Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

8. Sūriai turi atitikti Sūrių kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Sūrių kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo“, nustatytus reikalavimus.

9. Lydyti sūriai turi atitikti lydytų sūrių kokybės reikalavimus, išdėstytus Lydytų sūrių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

10. Duonos ir pyrago kepiniai turi atitikti Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

11. Miltinės konditerijos gaminiai turi atitikti Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.


                                       Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

                                                                    5 priedas

LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE IR PATIEKALUOSE

Eil. Nr.

Maisto produktai ar patiekalai

Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei/100 g (ml)

Druskos kiekis (g) ne didesnis nei/100 g (ml)

Skaidulinių

medžiagų (g) ne mažesnis nei/100 g

1.

Mėsos ir žuvies (išskyrus silkę) patiekalai ir gaminiai

3

1,7

-

2.

Silkė

5

2,5

-

3.

Pieno gaminiai

3.1.

Jogurtai, varškės gaminiai

102

1

3.2.

Sūriai

-

1,7

-

3.3.

Kiti pieno gaminiai, išskyrus desertus

5

1

-

4.

Grūdinių augalų produktai

4.1.

Ruginė duona (ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro rugiai)

5

1,2

6

4.2.

Kita duona ir duonos gaminiai

5

1

5

4.3.

Smulkieji pyrago gaminiai ir miltinės konditerijos gaminiai

16

1

-

4.4.

Pusryčių dribsniai ir javainiai

16

1

6

5.

Džiovinti vaisiai ir džiovintos uogos ar jų gaminiai

0 (pridėtinių cukrų)

-

6.

Maitinimo paslaugos teikėjo pagaminti patiekalai

5 (pridėtinių cukrų)

1

-

7.

Desertai

16

1

-

8.

Gerti skirti produktai, išskyrus nurodytus 3.1 ir 3.3 papunkčiuose

8.1.

Sultys (vaisių ir (ar) daržovių)

-

0

-

8.2.

Kiti gėrimai (sulčių gėrimai, nektarai, gaivieji gėrimai ir pan.)

5

0

-

8.3

Maitinimo paslaugos teikėjo pagaminti gėrimai

5

-

-

9.

Kiti maisto produktai, nenurodyti 1‒8 punktuose, išskyrus vaisius

5

1

-

1 Maisto produktams, atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus, šio priedo reikalavimai netaikomi.

2 2019–2020 mokslo metais 9 g/100g (ml); 2020–2021 mokslo metais 8 g/100g (ml); 2021–2022 mokslo metais 7 g/100g (ml); 2022–2023 mokslo metais 6 g/100g (ml); 2023-2024 ir vėlesniais mokslo metais 5 g/100 g (ml).

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

                                                                       6 priedas

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS

Maisto produktų grupės

Maisto produktų patiekimas1

1. Daržovės

1.1. Pirmenybė teikiama šviežioms, sezoninėms daržovėms.

1.2. Tiekiamos kuo įvairesnės daržovės.

1.3. Šviežių daržovių salotos tiekiamos su aliejaus ar nesaldinto jogurto padažu.

1.4. Termiškai apdorotos daržovės (šviežios arba šaldytos) tiekiamos kaip garnyras, sriuba, apkepas ir t. t.).

1.5. Per dieną vieną daržovių porciją galima pakeisti 100‒200 ml daržovių sulčių.

1.6. Vaikams patiekiamos taip, kad galėtų sukramtyti.

2. Vaisiai, uogos

2.1. Pirmenybė teikiama šviežiems, sezoniniams vaisiams ir uogoms.

2.2. Per savaitę vieną vaisių porciją galima pakeisti 100‒200 ml vaisių sulčių.

2.3. Vaikams patiekiami taip, kad galėtų sukramtyti.

2.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikams vaisiai ar uogos netiekiami su kauliukais, kuriuos vaikai galėtų nuryti.

3. Bulvės

3.1. Jei bulvių patiekalai tiekiami su padažais, jie turi būti neriebūs (nesaldinto jogurto, pomidorų ir pan.).

4. Grūdiniai produktai

4.1. Pirmenybė teikiama viso grūdo arba iš dalies viso grūdo produktams.

4.2. Tiekiamos kuo įvairesnės kruopos ar kruopų dribsniai (avižų, grikių, ryžių, kvietinės, miežinės, perlinės, kukurūzų, sorų ir kt.).

4.3. Pirmenybė teikiama ruginei duonai (ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro rugiai).

4.4. Apkepų, blynų, bandelių tešlai aukščiausios rūšies miltus rekomenduojama maišyti su viso grūdo miltais, sėlenomis.

4.5. Makaronai: pirmenybė teikiama pagamintiems iš kietųjų kviečių miltų arba viso grūdo miltų.

5. Mėsa ir mėsos gaminiai

5.1. Pirmenybė teikiama šviežiai, atvėsintai mėsai: paukštienai, triušienai, veršienai, jautienai, kiaulienai, avienai.

5.2. Tiekiama liesa mėsa.

5.3. Paukštiena patiekalų gamybai naudojama be odos.

5.4. Mėsos gaminiai tiekiami tik aukščiausios rūšies.

5.5. Rūkyti mėsos gaminiai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

5.6. Mėsa patiekiama taip, kad galėtų sukramtyti.

6. Žuvis

6.1. Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jūrinė arba gėlo vandens žuvis.

6.2. Jei yra rizika, kad žuvyje liks smulkių ašakų, ji patiekiama malta.

7. Kiaušiniai

7.1. Kiaušiniai patiekiami virti arba gaminiuose.

8. Pienas ir pieno produktai

8.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama (jei gydytojas nerekomendavo kitaip) patiekti ne mažiau kaip 200 ml pasterizuoto pieno arba atitinkamą pagal kalcio kiekį pieno produktų kiekį per dieną.

8.2. Tiekiamas ne didesnio nei 2,5 proc. riebumo pasterizuotas pienas.

8.3. Rauginti pieno gaminiai tiekiami po rauginimo termiškai neapdoroti.

9. Ankštiniai ir ankštinės daržovės

9.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams pirmenybė teikiama tiekiant trintus ankštinius ar ankštines daržoves.

10. Aliejus ir riebalai

10.1. Šaltųjų patiekalų gaminimui naudojamas šalto spaudimo nerafinuotas aliejus (rapsų, alyvuogių, linų sėmenų ir kt.).

10.2. Kepimui naudojamas kepti tinkantis aliejus.

10.3. Sviestas, kur įmanoma, keičiamas aliejumi arba margarinu, kurio sudėtyje sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio.

11. Riešutai, sėklos, džiovinti vaisiai ir džiovintos uogos

11.1. Tiekiami pagardinti patiekalus.

11.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiekiami smulkinti.

11.3. Džiovinti vaisiai tiekiami plauti karštu vandeniu.

12. Prieskoniai

12.1. Pirmenybė teikiama žaliems lapiniams prieskoniams (petražolės, krapai, raudonėlis, bazilikas ir kt.).

12.2. Džiovintos žolelės tiekiamos be pridėtinės valgomosios druskos ir maisto priedų.

13. Gėrimai

13.1. Pirmenybė teikiama geriamajam vandeniui.

13.2. Su patiekalais sultys ir gėrimai, kuriuose yra pridėtinių cukrų, netiekiami.

14. Saldumynai

14.1. Viso grūdo pyragai, bandelės, desertai vaisių, pieno produktų pagrindu, pudingai.

15. Sriubos

15.1. Jei tiekiamos su kitu maistu, patiekiamos nedideliais kiekiais (100–150 ml).

16. Arbata

16.1. Arbatžolių ir (ar) žolelių arbata ruošiama 1g/1l koncentracijos.

17. Kiti

17.1. Medus, grybai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

1 Maisto produktai ir patiekalai turi atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytus kokybės reikalavimus.

_____________________________________________


                                        Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

 

                                                                      7 priedas

 

 

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ DAŽNUMAS1

 

 

Maisto produktai ir patiekalai2

Visos paros maitinimas

Trys maitinimai per dieną

Vienas arba du maitinimai per dieną

1. Patiekalai iš raudonos mėsos

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

2. Patiekalai iš baltos mėsos

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

3. Termiškai apdoroti mėsos gaminiai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

4. Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

5. Žuvis ir žuvies patiekalai

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

6. Subproduktai ir jų patiekalai (kepenys, liežuvis)

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

7. Pieno produktai ar jų patiekalai

Ne mažiau kaip

1 kartas/d.

Ne mažiau kaip

1 kartas/d.

Ne mažiau kaip

2 kartus/sav.

8. Ankštiniai, ankštinės daržovės ir jų patiekalai

Ne mažiau kaip

3 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

3 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

9. Kruopos, javų dribsniai (išskyrus šlifuotus ryžius) ir jų patiekalai

Ne mažiau kaip

7 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

5 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

3 kartus/sav.

10. Šlifuoti ryžiai ir jų patiekalai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

11. Pusryčių dribsniai

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

12. Makaronai ir jų patiekalai

patiekalai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

13. Virtos ar keptos bulvės (su daug baltymų turinčiais produktais)

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

14. Virtų bulvių patiekalai

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

15. Tarkuotų bulvių patiekalai

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

16. Daržovės

Ne mažiau kaip

3 rūšys/d.

Ne mažiau kaip

3 rūšys/d.

Ne mažiau kaip

2 rūšys/d.

17. Vaisiai

Ne mažiau kaip

1 rūšis/d.

Ne mažiau kaip

1 rūšis/d.

Ne mažiau kaip

1 rūšis/d.

18. Vaisių sultys arba daržovių-vaisių sultys

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

19. Daržovių sultys

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

20. Gėrimai su pridėtiniu cukrumi

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

21. Desertai (ne mažiau kaip 50 proc. vaisių )

Ne daugiau kaip

4 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

22. Desertai viso grūdo ar (ir) pieno produktų pagrindu)

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

 

 

1 Vegetarinio maitinimo valgiaraščiams sudaryti gyvūninių maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumas netaikomas.

 

2 Patiekalai, kurių sudėtyje yra kelių grupių maisto produktų, priklauso tai grupei, kurios maisto produktų dalis yra didžiausia (pvz.: plovas su vištiena (ryžiai 100 g, vištiena 70 g, morkos 20 g ir kiti maisto produktai, kurių kiekis mažesnis nei 20 g) priklauso „Šlifuotų ryžių ir jų patiekalų“ grupei.

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105