Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 24 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1788096

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                          Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos
                                                                                          direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d.
                                                                                          įsakymu Nr. VSGGV1-262

 

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS
DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato darbuotojų skatinimo skyrimo tvarką.

 2.    Šio aprašo tikslas – motyvuoti darbuotojus įgyvendinant Gimnazijos tikslus ir uždavinius.

 3.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

 

II. SKATINIMO FORMOS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 4.        Gimnazijos darbuotojai skatinami:

 4.1.  darbuotojų pasveikinimai stiprinant tapatumo su mokykla jausmą (asmeniški / vieši; raštu / žodžiu);

 4.2.  padėkos žodžiai (asmeniški / vieši; raštu / žodžiu);

 4.3.  darbuotojo veiklos pripažinimas ir paviešinimas;

4.4.  viešas pagyrimas;

 4.5.  direktoriaus įsakymu pareikšta padėka;

 4.6.  informacijos apie mokytojų pasiekimus sklaida (skelbiama Mokyklos svetainėje, Mokyklos socialinių tinklų paskyroje (informaciją teikia pats darbuotojas));

 4.7.  sąlygų sudarymas darbuotojų profesinei savirealizacijai;

 4.8.  ne daugiau kaip vieną kartą per metus skiriama premija už atliktas vienkartines ypač svarbias Gimnazijos veiklai užduotis (neviršijant Gimnazijai lėšų, skirtų darbo užmokesčiui )

 5.    Skatinama vadovaujantis šiais rezultatų kriterijais:

 5.1.  kokybiškas Mokyklos nuostatuose ir darbuotojo pareigybės aprašyme priskirtų funkcijų, kurios sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, atlikimas ;

 5.2.  Erazmus projektų paieška, paraiškų rengimas ir koordinavimas;

 5.3.  kitų tarptautinių projektų paieška ir paraiškų rengimas;

 5.4.  projektų iš Sporto rėmimo programos rengimas ir įgyvendinamas;

 5.5.  kitų respublikinių projektų paieška ir įgyvendinimas;

 5.6.  projektų, skirtų žemų mokinių pasiekimų gerinimui rengimas, įgyvendinimas;

 5.7.  projektų, skirtų gabiems mokiniams rengima, įgyvendinimas;

 5.8.  aktyvų neformalųjį švietimą, kūrybišką popamokinę veiklą (konkursų, varžybų organizavimas ir dalyvavimas su mokiniais respublikoje, regione, prizinių vietų ar laureatų laimėjimas );

 5.9.  akcijų organizavimas, sklaida socialinėje spaudoje;

 5.10.        rajono, respublikos ir tarptautinių olimpiadų, konkursų, festivalių, varžybų turų ar kitų renginių organizavimas arba dalyvavimas juose su mokiniais;

 5.11.        ugdymo programų rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;

 5.12.        Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas ( ugdymo planai, tvarkos, veiklos programos);

 5.13.        mokinių pasiekimai (užimtos prizinės vietos ar tapo laureatai) respublikiniuose olimpiadose, konkursuose, varžybose;

 5.14.        mokinių paruošimas BE. Mokinių rezultatai aukštesniuoju lygiu;

 5.15.   aprobuotos metodinės medžiagos parengimas ir sklaida mokykloje, rajone, respublikoje;

 5.16.   dalykinių / metodinių konferencijų organizavimas rajono, šalies mastu;

 5.17.   skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimas esant ekstremalioms sąlygoms;

 5.18.   edukacinių erdvių įrengimas, atnaujinimas, priežiūra, mokinių ugdymas jose, gimnazijos aplinkos puošimą kalendorinėmsšventėms;

 5.19.   Mokyklos einamojo remonto darbai, budėjimas ekstremaliomis sąlygomis;

 5.20.   kiti atlikti su ugdymo proceso kokybe, saugumu, nuotoliniu mokymu, Mokyklos veikla susiję reikšmingi darbai, kurie nėra sulygti su darbuotoju darbo sutartyje, pareigybės aprašyme, kasmetinės veiklos vertinimo užduotyse.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 6.    Už kokias veiklos užduotis premija darbuotojui skiriama teikia tiesioginis darbuotojo vadovas Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytai darbo grupei. Darbo grupė apsvarsto pasiūlymą ir teikia savo sprendimą darbo tarybai ir Gimnazijos direktoriui. Gimnazijos direktorius priima galutinį sprendimą ir tvirtina įsakymu.

 7.    Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų asignavimų atsižvelgiant į tiesioginio darbuotojo vadovo teikimą, į darbuotojo atliktus ir Apraše nurodytus kriterijus, jų kiekį, sudėtingumą, sudarytos darbo grupės nutarimą.

 8.        Premija neskiriama Gimnazijos darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta drausminė nuobauda.

 9.        Darbuotojai su Aprašu supažindinami skelbiant Gimnazijos internetinėje svetainėje.

 ________________________

 

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai