Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 68 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1774372

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

PATVIRTINTA

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos direktoriaus

2017 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. V1 - 83

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos (toliau –Gimnazija) Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso X skyriaus „Žalos atlyginimas“ nuostatomis.

2. Aprašas reglamentuoja darbuotojo ir darbdavio materialinę atsakomybę ir turtinės žalos atlyginimo tvarką.

II SKYRIUS

MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

3. Gimnazijos direktorius (toliau – Direktorius) įsakymu patvirtina darbuotojų pareigybių arba darbuotojų vardinį sąrašą (pvz.: direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, bibliotekininkės, kompiuterininkas, susidarius aplinkybėms – kiti įstaigos darbuotojai), atsakingų už materialines vertybes gimnazijoje.

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsako už visą materialinį turtą Gimnazijoje ir vykdo jo apskaitą, bibliotekininkės atsako už materialinį turtą bibliotekoje ir vykdo jo apskaitą: grožinės literatūros knygos, mokomųjų dalykų vadovėliai, spaudiniai ir pan.

5. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui veda atskirą materialinių vertybių, esančių mokomuosiuose kabinetuose, sporto salėse ir laboratorijose, apskaitą ir pateikia tose patalpose dirbantiems pedagoginiams darbuotojams ten esančių materialinių vertybių sąrašą.

6. Mokomuosiuose kabinetuose, sporto salėse ir laboratorijose dirbantys pedagoginiai darbuotojai susipažįsta su materialinių vertybių sąrašu, pasirašo ir taip prisiima atsakomybę už jiems patikėtas materialines vertybes bei įsipareigoja atlyginti turtinę žalą, jei žala įvykdyta dėl jų kaltės.

7. Gimnazijoje pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, privalo saugoti ir tausoti darbovietės turtą.

8. Visi Gimnazijos darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys, prieš nutraukiant darbo sutartį, atsiskaito už gautas disponavimui materialines vertybes. Darbuotojas privalo grąžinti jam patikėtą inventorių, mokymo priemones, asmenines saugos priemones, perduoti Gimnazijos direktoriui darbuotojo dispozicijoje buvusius dokumentus, atsiskaityti su biblioteka.

9.  Iki sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos darbuotojas su direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams surašo ir pasirašo materialinių vertybių perdavimo-priėmimo (grąžinimo) aktą ir grąžina visą Gimnazijai priklausantį turtą.

III SKYRIUS

DARBDAVIO PAREIGA, DARBUOTOJŲ MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ DĖL TEISĖS PAŽEIDIMO, KURIUO DARBUOTOJAS, NETINKAMAI ATLIKDAMAS SAVO DARBO PAREIGAS, DARBDAVIUI PADARO ŽALOS

10. Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojui tinkamas darbo sąlygas, kurios jam užtikrintų

galimybę išsaugoti patikėtą Gimnazijos turtą.

11. Materialinei atsakomybei, dėl teisės pažeidimo, kuriuo darbuotojas, netinkamai atlikdamas savo darbo pareigas, darbdaviui padaro žalos atsirasti būtinos visos šios sąlygos:

11.1. realios turtinės žalos padarymas darbdaviui;

11.2. žala padaryta darbuotojo neteisėta veika;

11.3. priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo;

11.4. darbuotojo kaltė dėl žalos padarymo;

11.5. darbuotojas ir darbdavys teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais;

11.6. žalos atsiradimas yra saistomas su darbuotojo darbine veikla.

12. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą šiais atvejais:

12.1. žala padaryta tyčia;

12.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

12.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

12.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją arba susitarimą dėl nekonkuravimo;

12.5. visiškos žalos atlyginimo atvejis numatytas ir/ar: pareigybių aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

IV SKYRIUS

ŽALOS ATLYGINIMAS, PADARYTOS ŽALOS IŠIEŠKOJIMO TVARKA

13. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą turtinę žalą, bet ne daugiau kaip jo 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio, o jei žala padaryta dėl darbuotojo didelio neatsargumo, – ne daugiau kaip jo 6 vidutinių darbo užmokesčių dydžio.

14. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio direktoriaus rašytiniu nurodymu – įsakymu. Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, jeigu buvo padaryta didesnė žala. Direktoriaus nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos.

15. Dėl išskaitos, kuri viršija vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydį, arba jeigu praleisti išskaitos terminai, direktorius žalos atlyginimo turi reikalauti darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka.

16. Darbdavio darbuotojui padaryta žala atlyginama darbo ginčams dėl teisės nagrinėti nustatyta tvarka.

17. Kai žalą kartu padaro keli darbuotojai, jiems taikoma bendra dalinė atsakomybė, tai yra atlygintini nuostoliai nustatomi kiekvienam iš jų atskirai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens kaltės laipsnį, taikytinos materialinės atsakomybės rūšį ir ribas. Solidariai (t. y. visi bendrai) darbuotojai atsako tuomet, kai jie žalą padaro bendrais nusikalstamais veiksmais, kuriuos nuosprendžiu konstatuoja teismas. Tokiu atveju teismo priteisti visi nuostoliai gali būti pasirinktinai išieškomi iš bet kurio šioje baudžiamojoje byloje nuteistojo asmens.

18. Materialinė atsakomybė netaikoma, kai darbuotojas žalą padaro teisėtais veiksmais (pavyzdžiui, gelbėdamas Gimnazijos turtą nuo gaisro, išlaužia duris, apgadina materialines vertybes ir pan.). Iš darbuotojo nereikalaujama materialiai atlyginti žalą, atsiradusią dėl veiklos, susijusios su informacinių technologijų įsisavinimu, reikalingu ugdomajai veiklai vykdyti ir pan. jei dėl jos nuostoliai atsirado siekiant naudos ir kai jų išvengti kitomis priemonėmis buvo neįmanoma arba, jei darbuotojas įrodo, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Šis Aprašas gali būti koreguojamas, keičiamas, pasikeitus Lietuvos Respublikos

įstatymams, teisiniams aktams, darbo kodekso nuostatoms.

20. Su šiuo aprašu (jo papildymais, koregavimais) Gimnazijos darbuotojai supažindinami skelbiant jį viešai Gimnazijos internetinėje svetainėje.

21. Šis aprašas privalomas visiems Gimnazijoje pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams.

____________________

 

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai